กิจกรรม เสื้อ ฮักกัน เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้ ร.ร. บ้านโนนสวรรค์หนองแก จ.หนองบัวลำภูชื่อโครงการ : เสื้อฮักกัน

โครงการจาก :
คาราวานออนไลน์ รวมใจเพื่อเด็กไทยไกลเมือง

วัตถุประสงค์ :

เพื่อหารายได้ช่วยจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน, อุปกรณ์กีฬา สำหรับเด็กนักเรียนในถิ่น  ทุรกันดาร โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก ต.หัวนา
อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก มีนักเรียน 109 คน ทุรกันดารและห่างไกล ยังขาดแคลนอุปกรณ์ทางการกีฬา และอุปกรณ์การเรียนการสอน
รายได้จากการจำหน่ายเสื้อหลังจากหักต้นทุนค่าเสื้อจะนำไปจัดซื้อลูกวอลเล่ย์บอล, ฟุตบอล, ตะกร้อ, ตาข่าย ซึ่งที่มีอยู่ชำรุด และมีไม่เพียงพอ
ในการฝึกซ้อมและเล่นกีฬาของเด็กนักเรียน


                             

สินค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม