ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของข้อตกลงของผู้ขาย


(1) สมาชิกที่สมัครลงทะเบียนเป็นผู้ขายกับทางเว็บไซต์ sharitybox.com ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ขาย”

(2) บริษัท ธิงค์ โซเซียล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฏหมายของประเทศไทย โดยมีหมายเลขจดทะเบียน0125557026362 และที่อยู่จดทะเบียนที่ 142/43  ม.5 หมู่บ้านรติรมย์ 3 ซอย 4/3  ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “แชริตี้บ็อก”  โดยที่แชริตี้บ็อกเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ โดยที่ผู้ขายต้องการที่จะทำสัญญากับแชริตี้บ็อกด้วยเจตนาอันสุจริตในการขายสินค้าของตนให้แก่ลูกค้าผ่านทางแพลตฟอร์มที่แชริตี้บ็อกให้บริการ

ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงกันดังนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะถือข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดใดๆ ที่ได้ระบุไว้ใน ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของข้อตกลงของผู้ขาย  ด้วยเจตนาอันสุจริต ดังที่บุคคลทั่วๆ ไปจะกระทำในการดำเนินธุรกิจของตน และปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามกฏหมายทั้งหมดที่ใช้บังคับใดๆ ซึ่งเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  

 

ภาคผนวก ก. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของข้อตกลงของผู้ขาย (เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา)

 

การบริจาคให้โครงการ   ผู้ขายเลือกบริจาคให้โครงการที่ชื่นชอบได้ตั้งแต่ 10-100% ของราคาสินค้า (ขั้นต่ำ 10%)

 

ค่าธรรมเนียม

  1. กรณีผู้ขายเลือกบริจาคให้โครงการ 100% ทางผู้ขายจะได้รับฟรีค่าธรรมเนียมในการลงสินค้า
  2. กรณีผู้ขายเลือกบริจาคให้โครงการ 10-90% จะมีค่าธรรมเนียมในการลงสินค้าบนเว็บ 10% ของราคาสินค้าหลังหักเงินบริจาคแล้ว 

การจัดส่ง

ผู้ขายเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าโดยให้ผุ้ขายระบุ วิธีการจัดส่ง / เงื่อนไขการจัดส่ง / จัดส่งภายในกี่วัน ฯลฯ โดยให้ระบุไว้ในรายละเอียดสินค้าให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ซื้อได้รับทราบก่อนตัดสินใจทำการประมูลหรือซื้อสินค้า

 

 

ค่าจัดส่ง 

  1. ระบบของทางเว็บไซต์ได้กำหนดค่าจัดส่งไว้ที่ 40 บาท สำหรับชิ้นแรก และค่าส่ง 10 บาท สำหรับสินค้าชิ้นถัดไป สำหรับสินค้าที่ Check-out พร้อมกัน (สินค้าจัดส่งพร้อมกัน) หรือกรณีสินค้ามีขนาดใหญ่หรือมีน้ำหนักเยอะ ร้านค้าสามารถระบุค่าจัดส่งแยกต่อชิ้นสำหรับสินค้ารายการนั้นๆ ได้
  2. เมื่อจบการประมูลหากลูกค้าได้ทำการชำระเงินเข้ามาเรียบร้อยแล้ว ทางเว็บไซต์จะส่งอีเมล์สรุปรายการสินค้าแจ้งจัดส่งไปยังผู้ขาย โดยจะระบุ ชื่อที่อยู่ในการจัดส่ง ,เบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าไปให้ เพื่อให้ผู้ขายดำเนินการจัดส่งสินค้า
  3. เมื่อจัดส่งเรียบร้อยแล้ว ผู้ขายต้องแจ้ง Tracking No ของสินค้าชิ้นนั้นๆ โดยตอบกลับมาทาง e-mail ที่อยู่ลูกค้าที่ทางเว็บไซต์ได้จัดส่งไปให้ในข้อ 2

 

นโยบายการรับเปลี่ยนสินค้า

ผู้ขายเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขการรับเปลี่ยนสินค้า โดยให้กำหนดรายละเอียดให้ชัดเจนในรายละเอียดสินค้าแต่ละรายการ เช่น รับเปลี่ยนสินค้าเฉพาะกรณีที่เป็นความผิดของผู้ขายเท่านั้น เช่นจัดส่งผิดสี, ผิดแบบ โดยให้ทางลูกค้าจัดส่งสินค้าคืนมา และทางผู้ขายจะทำการส่งสินค้าไปเปลี่ยนให้ เป็นต้นนโยบายการรับคืน
ทางเว็บไซต์ไม่มีนโยบายการรับคืนสินค้า


การโอนเงินค่าสินค้าให้ผู้ขาย
ทุกวันที่ 15 และ 30 ของทุกเดือน (เฉพาะรายการที่สินค้าที่ได้จัดส่งถึงมือลูกค้าเรียบร้อยแล้ว) ทางเว็บไซต์จะทำการโอนเงินค่าสินค้าหลังหักเงินบริจาคและค่าธรรมเนียม ไปให้ผู้ขายทางเลขที่บัญชีที่ผู้ขายได้แจ้งไว้ และส่งอีเมล์สรุปรายละเอียดแจ้งไปทางอีเมล์ที่ผู้ขายได้ลงทะเบียนไว้