กิจกรรม ส่งต่อความห่วงใย จากใจแนวหลังสู่แนวหน้า ปี 2


ชื่อโครงการ : ส่งต่อความห่วงใย จากใจแนวหลังสู่แนวหน้า ปี 2
โครงการจาก : มูลนิธิสันติภาพชีวิตคิดเพื่อสันติภาพใต้
ผู้ดูแลโครงการ : sharitybox

วัตถุประสงค์โครงการ

- เพื่อนำรายได้ทั้งหมด (โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น) เพื่อนำไปจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน (เสื้อเกราะกันกระสุน) ในพื้นที่ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้
- เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการแบ่งปันและส่งกำลังใจถึงเหล่าทหารในพื้นที่ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้
- เพื่อปลูกจิตสำนึกในด้านการแบ่งปัน และการส่งต่อความดีให้สังคม

ระยะเวลาเริ่มต้นโครงการ : 9 - 19 ก.ย 2560

สรุปยอดจากการประมูล (ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น) :  13,600 บาท
หมายเหตุ : เนื่องจากโครงการนี้จะมอบรายได้ทั้งหมดเข้าโครงการ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นร้านค้าที่ต้องการนำสินค้าเข้าร่วมกับโครงการนี้ จำเป็นต้องเป็นสินค้าที่บริจาค 100% เท่านั้นสินค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม