เอกสารรับรองการจัดกิจกรรมจากมูลนิธิสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์