กิจกรรม โครงการ ปันน้ำใจ ให้โอกาส น้องนกขมิ้น


ชื่อโครงการ : ปันน้ำใจ ให้โอกาส น้องนกขมิ้น
โครงการจาก : มูลนิธิบ้านนกขมิ้น
ผู้ดูแลโครงการ : ครูอ๊อด
ช่องทางติดต่อ : https://www.facebook.com/baannokkamin

เบอร์โทรติดต่อ : 02-375-6497

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อนำรายได้สนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กๆด้อยโอกาสในมูลนิธิบ้านนกขมิ้น

*** ยอดบริจาค ตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป / ต่อเดือน
จะได้รับใบเสร็จจากมูลนิธิบ้านนกขมิ้น
สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมาย  ***


รายละเอียด :

        มูลนิธิบ้านนกขมิ้นเป็นองค์กรเอกชนที่ให้การอุปการะช่วยเหลือเด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน เด็กด้อยโอกาส คนชรา และบำบัดผู้ติดยาเสพติด ด้วยการพัฒนา เปลี่ยนแปลง เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านจิตใจ เพื่อเตรียมพร้อมเผชิญโลกกว้างในวันข้างหน้า ด้วยการดูแลเด็กๆ ในระบบครอบครัว

  

มูลนิธิบ้านนกขมิ้นจะรับเด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน มาอยู่ในบ้านโดยความสมัครใจ และเมื่อเด็กๆ เข้ามาแล้วจะถูกจัดให้อยู่ในบ้าน ที่เป็นบ้านจริงๆ มีตัวอาคาร มีพื้นที่รอบๆ เป็นบ้าน ที่มีห้องนอน มีห้องครัว มีห้องนั่งเล่น และที่สำคัญมีพ่อแม่ที่เป็นอาสาสมัคร ที่เป็นคู่สามีภรรยากันจริงๆ เด็กทุกคนจะได้รับความรัก ความอบอุ่น ซึ่งจะเติมเต็มในส่วนที่เขาขาดหายไปในชีวิตโดยในบ้านหนึ่งหลังจะรับเด็กไม่เกิน 10 คน เพื่อที่จะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ได้รับการอบรม สั่งสอนแบบเด็กที่มีครอบครัวทั่วไป เด็กๆทุกคนจะได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มที่ เท่าที่เด็กจะไปถึงได้ มีการแบ่งงานกันทำ สอนให้รู้จักระเบียบวินัย การอยู่ร่วมกันซึ่งแตกต่างจากบ้านเด็กกำพร้าของรัฐทั่วๆ ไป

บ้านนกขมิ้นมีทั้งหมด 7 สาขา โดยบ้านนกขมิ้นสำนักงานที่กรุงเทพจะเป็นศูนย์กลางในการรับบริจาค และจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แต่ละสาขา

มูลนิธิบ้านนกขมิ้นก่อตั้งโดยสองมิชชั่นนารี เมื่อก่อนจะได้รับเงินสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ จากต่างประเทศ แต่ช่วงหลายปีมานี้เงินสนับสนุนจากต่างประเทศลดลงอย่างมาก ไม่เพียงพอกับรายจ่ายในแต่ละเดือน ทำให้ทางมูลนิธิเองต้องหารายได้ โดยรับเงินบริจาค และขอรับบริจาคเสื้อผ้าหรือสิ่งของเหลือใช้ เพื่อนำไปจำหน่ายตามตลาดนัด เพื่อนำรายได้มาดูแลเด็กๆ ทั้งหมด

เด็กๆ ทุกคนในมูลนิธิจะได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มที่ เท่าที่ความสามารถของเด็กจะทำได้ เพราะการให้การศึกษาเป็นการให้โอกาสที่ยิ่งใหญ่ ให้เด็กๆเหล่านี้สามารถกลับเข้าสู่สังคม มีอาชีพและสามารถดูแลตัวเองได้ และไม่เป็นภาระของสังคม 

ระยะเวลาเริ่มต้นโครงการ : 25 มิ.ย 2560 (เปิดต่อเนื่อง)

SharityBox มีความตระหนักว่าการสนับสนุนเรื่องการศึกษาแก่เด็กๆ ที่ขาดโอกาสเป็นสิ่งสำคัญ "ให้การศึกษา = ให้โอกาส" พวกเรายินดีที่จะเปิดโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนทุนการศึกษาให้เด็กๆที่ด้อยโอกาสเหล่านี้ โดยเราจะทำการสรุปยอดเงินบริจาค และโอนเงินบริจาคมอบมูลนิธิบ้านนกขมิ้นในทุกวันที่ 30 ของทุกเดือน

สรุปยอดบริจาค :

ก.ค 60 จำนวน 4,239.57 บาท
ส.ค - ก.ย 60 จำนวน 2,314.47 บาท
ต.ค 60 จำนวน 1,123.54 บาท
พ.ย - ธ.ค 60 จำนวน 1,253.76 บาท
1 ส.ค - 30 พ.ย 61 จำนวน 1,650 บาท

รวมบริจาคไปแล้ว 9,327.58 บาท

คลิ้กเพื่อดูรายละเอียดการโอนเงิน..     

             


สินค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม