กิจกรรม สะสม-สุข


ชื่อโครงการ : สะสม-สุข
โครงการจาก : โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม
ผู้ดูแลโครงการ : ClayAtive

 วัตถุประสงค์โครงการ

- เพื่อสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการศึกษาของเด็กๆ สำหรับโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย เนื่องจากคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่เก่าล้าสมัยและชำรุด ทำให้ไม่เพียงพอสำหรับใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้ประชาชนทั่วไป และร้านค้า ได้มีส่วนร่วมในการแบ่งปันเพื่อนำเงินที่ได้ไปจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 1 ชุด มอบให้ทางโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม
- เพื่อปลูกจิตสำนึกในด้านการแบ่งปัน และการส่งต่อความดีให้สังคม

รายละเอียด :
โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 189 หมู่ 6 ถนน หัวดอย- พญาเม็งราย  ตำบล ผางาม อำเภอ เวียงชัย จังหวัด  เชียงราย    รหัสไปรษณีย์ 57210  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเขตพื้นที่บริการ 32 หมู่บ้าน  ในปีนี้มีนักเรียนสมัครเข้าเรียน 85 คน มีครู อาจารย์ จำนวน 5 คน ในตอนนี้ประสบปัญหาคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ เก่าและล้าสมัย ไม่มีงบประมาณเพียงพอสำหรับการจัดหากเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนได้ให้มีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาเริ่มต้นโครงการ : 18 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2561

ยอดเงินบริจาค : 4,462.50 บาท คลิ้กดูรายละเอียดการโอน
สินค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม